Project documentation

 

Referenca 1

Tačan (potpun) naziv projekta sa kratkim opisom dijela projekta u čijoj izradi sam učestvovao:

GLAVNI PROJEKAT ZA IZGRADNJU HOTELA SUTOMORE 4* spratnosti Sut.+Pr.+6, K.O. Sutomore, DUP “Sutomore-centar“, BLOK 1, UP 43, koja se sastoji od dijelova  kat.parc. br. 1983/1, 1983/2 i 1983/3, Sutomore, Opština Bar

Aktivnosti: Prikuplanje opšte dokumentacije i podloge za projektovanje. Izrada projekta građevinske konstrukcije, usvajanje konstruktivnog sistema, analiza postojećih geotehničkih uslova, predlog daljih inženjersko-geoloških istraživanja. Priprema grafičke i tekstualne dokumentacije sa detaljnim proračunom konstrukcije. Tehnologija i tehnički uslovi za izvođenje radova sa predmerom i predračunom.

Lokacija projektovanog objekta (adresa ili relacija):

Adresa:

Sutomore

Mjesto:

Sutomore

Opština:

Bar

Država:

Crna Gora

Naziv i adresa investitora objekta:

MILOŠ STOJANOVIĆ I DR.

Naziv i adresa preduzeća koje je uradilo projekat:

„WOLF ENGINEERING“ D.O.O.

Ul. Manastirska br. 39, Herceg Novi

Godina izrade projekta:

2015

Uloga u izradi projekta:

Projektant

 

Referenca 2

Tačan (potpun) naziv projekta sa kratkim opisom dijela projekta u čijoj izradi sam učestvovao:

GLAVNI PROJEKAT IZMJEŠTANJA HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA POSTOJEĆEG CJEVOVODA DN 250 mm za potrebe izgradnje Hotela Sutomore 4*, Brca-Sutomore, K.O. Sutomore, DUP “Sutomore-centar“, BLOK 1, UP 43, koja se sastoji od dijelova  kat.parc. br. 1983/1, 1983/2 i 1983/3, Sutomore, Opština Bar

Aktivnosti: Prikuplanje opšte dokumentacije i podloge za projektovanje. Izrada projekta hidrotehničkog objekta prema smjernicama za projektovanje dostavljenih od strane JP Vodovod i kanalizacija Bar. Analiza postojćeg stanja i razmatranje najboljeg rešenja izmještanja cijevi. Priprema grafičke i tekstualne dokumentacije sa detaljima proračuna. Tehnologija i tehnički uslovi za izvođenje radova sa predmerom i predračunom.

Lokacija projektovanog objekta (adresa ili relacija):

Adresa:

Sutomore

Mjesto:

Sutomore

Opština:

Bar

Država:

Crna Gora

Naziv i adresa investitora objekta:

MILOŠ STOJANOVIĆ I DR.

Naziv i adresa preduzeća koje je uradilo projekat:

„WOLF ENGINEERING“ D.O.O.

Ul. Manastirska br. 39, Herceg Novi

Godina izrade projekta:

2015

Uloga u izradi projekta:

Projektant

 

Referenca 3

Tačan (potpun) naziv projekta sa kratkim opisom dijela projekta u čijoj izradi sam učestvovao:

GLAVNI PROJEKAT ZA REKONSTRUKCIJU MAGISTRALNOG PUTA M-2 PODGORICA – BIJELO POLJE, DOGRADNJA TROTOARA I JAVNE RASVJETE NA DIONICI OD RASKRSNICE RIBAREVINE DO OŠ “ALEKSA BEĆO ĐILAS” U RAVNOJ RIJECI, Opština Bijelo Polje

Aktivnosti: Prikuplanje opšte dokumentacije i podloge za projektovanje. Proračun karakterističnih potpornih zidova duž trase trotoara, proračun temeljne stope ulične rasvjete. Priprema grafičke i tekstualne dokumentacije sa detaljima proračuna. Tehnologija i tehnički uslovi za izvođenje radova sa predmerom i predračunom.

Lokacija projektovanog objekta (adresa ili relacija):

Adresa:

MAGISTRALNI PUT M-2 PODGORICA-BIJELO POLJE                                                  NA DIONICI OD RASKRSNICE RIBAREVINE DO OŠ                                                  “ALEKSA BEĆO ĐILAS” U RAVNOJ RIJECI

Mjesto:

MAGISTRALNI PUT M-2 PODGORICA-BIJELO POLJE

Opština:

Bijelo Polje

Država:

Crna Gora

Naziv i adresa investitora objekta:

Opština Bijelo Polje

Naziv i adresa preduzeća koje je uradilo projekat:

„WOLF ENGINEERING“ D.O.O.

Ul. Manastirska br. 39, Herceg Novi

Godina izrade projekta:

2015

Uloga u izradi projekta:

Projektant

 

Referenca 4

Tačan (potpun) naziv projekta sa kratkim opisom dijela projekta u čijoj izradi sam učestvovao:

GLAVNI PROJEKAT ZA IZGRADNJU OBJEKTA MALE HIDROELEKTRANE MHE „RIJEKA REŽEVIĆA“ na dijelu vodotoka Reževića Rijeka. U zahvatu Lokalne Studije Lokacije “Stambeno-turističke zone niske gustine Rijeka Reževići“, KO Reževiči I, broj parcele 2967, 2967/1 I 1346/16, Opština Budva;

Aktivnosti: Prikuplanje opšte dokumentacije i podloge za projektovanje. Izrada projekta mašinske zgrade i vodozahvata, usvajanje konstruktivnog sistema, analiza postojećih geotehničkih uslova. Priprema grafičke dokumentacije sa detaljnim proračunom konstrukcije. Tehnologija i tehnički uslovi za izvođenje radova sa predmerom i predračunom.

Lokacija projektovanog objekta (adresa ili relacija):

Adresa:

Reževići

Mjesto:

Reževići

Opština:

Budva

Država:

Crna Gora

Naziv i adresa investitora objekta:

M.E.I.I D.O.O BUDVA VELJI VINOGRADI BB. 85310 BUDVA

Naziv i adresa preduzeća koje je uradilo projekat:

„WOLF ENGINEERING“ D.O.O.

Ul. Manastirska br. 39, Herceg Novi

Godina izrade projekta:

2015

Uloga u izradi projekta:

Projektant

 

 

Referenca 5

Tačan (potpun) naziv projekta sa kratkim opisom dijela projekta u čijoj izradi sam učestvovao:

GLAVNI PROJEKAT ZA IZGRADNJU STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA spratnosti Pr.+4+Pk , kat. parcela 2703/4, K.O. Topla, Opština Igalo

Aktivnosti: Prikuplanje opšte dokumentacije i podloge za projektovanje. Izrada projekta građevinske konstrukcije, usvajanje konstruktivnog sistema, analiza postojećih geotehničkih uslova. Priprema grafičke dokumentacije sa detaljnim proračunom konstrukcije. Tehnologija i tehnički uslovi za izvođenje radova sa predmerom i predračunom.

Lokacija projektovanog objekta (adresa ili relacija):

Adresa:

Igalo

Mjesto:

Topla

Opština:

Igalo

Država:

Crna Gora

Naziv i adresa investitora objekta:

DANPE COMMERC D.O.O. i MONTEST D.O.O.

Naziv i adresa preduzeća koje je uradilo projekat:

„WOLF ENGINEERING“ D.O.O.

Ul. Manastirska br. 39, Herceg Novi

Godina izrade projekta:

2015

Uloga u izradi projekta:

Projektant

 

Referenca 6

Tačan (potpun) naziv projekta sa kratkim opisom dijela projekta u čijoj izradi sam učestvovao:

GLAVNI PROJEKAT ZA IZGRADNJU PORODIČNOG STAMBENOM OBJEKTA spratnosti Pr.+2, kat.parcela 454/1, K.O.Bijela, Bijela, Opština Herceg Novi

Aktivnosti: Prikuplanje opšte dokumentacije i podloge za projektovanje. Izrada projekta građevinske konstrukcije, usvajanje konstruktivnog sistema, analiza postojećih geotehničkih uslova. Priprema grafičke i tekstualne dokumentacije sa detaljnim proračunom konstrukcije. Tehnologija i tehnički uslovi za izvođenje radova sa predmerom i predračunom.

Lokacija projektovanog objekta (adresa ili relacija):

Adresa:

Bijela

Mjesto:

Bijela

Opština:

Herceg Novi

Država:

Crna Gora

Naziv i adresa investitora objekta:

GORAN SIMOVIĆ

Naziv i adresa preduzeća koje je uradilo projekat:

„WOLF ENGINEERING“ D.O.O.

Ul. Manastirska br. 39, Herceg Novi

Godina izrade projekta:

2015

Uloga u izradi projekta:

Projektant

 

Referenca 7

Tačan (potpun) naziv projekta sa kratkim opisom dijela projekta u čijoj izradi sam učestvovao:

GLAVNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE PORODIČNOG STAMBENOG OBJEKTA spratnosti Pr.+2, kat. parcela 254, K.O. Kuti, Zelenika, Opština Herceg Novi

Aktivnosti: Prikuplanje opšte dokumentacije i podloge za projektovanje. Izrada projekta građevinske konstrukcije, usvajanje konstruktivnog sistema, analiza postojećih geotehničkih uslova. Priprema grafičke i tekstualne dokumentacije sa detaljnim proračunom konstrukcije. Tehnologija i tehnički uslovi za izvođenje radova sa predmerom i predračunom.

Lokacija projektovanog objekta (adresa ili relacija):

Adresa:

Zelenika

Mjesto:

Zelenika

Opština:

Herceg Novi

Država:

Crna Gora

Naziv i adresa investitora objekta:

MUSAEV MUSLIM SULTANOVIČ

Naziv i adresa preduzeća koje je uradilo projekat:

„WOLF ENGINEERING“ D.O.O.

Ul. Manastirska br. 39, Herceg Novi

Godina izrade projekta:

2014

Uloga u izradi projekta:

Projektant

Referenca 8

Tačan (potpun) naziv projekta sa kratkim opisom dijela projekta u čijoj izradi sam učestvovao:

IZRADI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU AB POTPORNOG KRILNOG ZIDA radi osiguranja terena  koji je u nagibu za potrebe pozicioniranja TS 10/0,4kV "Risan 4", Opština Kotor

Aktivnosti: Prikupljanje opšte dokumentacije, podloga i izrada projekta. Analiza postojećih geotehničkih uslova, predlog daljih inženjersko-geoloških istraživanja. Analiza stabilnosti kosine: metodologija proračuna i kriterijumi, usvajanje fizičko-mehaničkih parametara u modelu materijala i naponsko-deformacijska analiza usvojenog rešenja. Priprema grafičke i tekstualne dokumentacije sa detaljnim proračunom konstrukcije. Tehnologija i tehnički uslovi za izvođenje radova sa predmerom i predračunom.

Lokacija projektovanog objekta (adresa ili relacija):

Adresa:

Risan

Mjesto:

Risan

Opština:

Kotor

Država:

Crna Gora

Naziv i adresa investitora objekta:

ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE

Naziv i adresa preduzeća koje je uradilo projekat:

„WOLF ENGINEERING“ D.O.O.

Ul. Manastirska br. 39, Herceg Novi

Godina izrade projekta:

2014

Uloga u izradi projekta:

Projektant

 

Referenca 9

Tačan (potpun) naziv projekta sa kratkim opisom dijela projekta u čijoj izradi sam učestvovao:

GLAVNI PROJEKAT ZAŠTITE TEMELJNE JAME BUŠENIM AB ŠIPOVIMA Ø300mm na rastojanju λ=100 cm, za potrebe osiguranje iskopa prilikom izgranje stambeno-poslovnog objekta spratnosti Garaža+Sut.+Pr.+5, UP br. 81.1;  Blok 81A, KO Bečići, DUP Bečići, Opština Budva

Aktivnosti: Prikupljanje dokumentacije, podloga i izrada projekta. Analiza postojećih geotehničkih uslova, predlog daljih inženjersko-geoloških istraživanja. Analiza stabilnosti kosina iskopa: metodologija proračuna i kriterijumi, usvajanje fizičko-mehaničkih parametara u modelu materijala i naponsko-deformacijska analiza usvojenog rešenja. Priprema grafičke i tekstualne dokumentacije sa detaljnim proračunom konstrukcije. Tehnologija i tehnički uslovi za izvođenje radova sa predmerom i predračunom.

Lokacija projektovanog objekta (adresa ili relacija):

Adresa:

Bečići

Mjesto:

Bečići

Opština:

Budva

Država:

Crna Gora

Naziv i adresa investitora objekta:

VLADIMIR LEKIĆ I MIOMIR LEKIĆ

Naziv i adresa preduzeća koje je uradilo projekat:

„WOLF ENGINEERING“ D.O.O.

Ul. Manastirska br. 39, Herceg Novi

Godina izrade projekta:

2014

Uloga u izradi projekta:

Projektant

 

Referenca 10

Tačan (potpun) naziv projekta sa kratkim opisom dijela projekta u čijoj izradi sam učestvovao:

GLAVNI PROJEKAT ROBNO TRANSPORTNOG CENTRA – ČELIČNA (PROIZVODNA) HALA površine 300,0m2, lokacija : UP 19, UB 5b, KP 2300/3, KO Polje, DUP Servisna zona Polje, Opština Bar;

Aktivnosti: Prikuplanje opšte dokumentacije i podloge za projektovanje. Izrada projekta građevinske konstrukcije, usvajanje konstruktivnog sistema, analiza postojećih geotehničkih uslova. Proračun čeličnih veza i razrada detalja. Priprema grafičke i tekstualne dokumentacije sa detaljima proračuna. Tehnologija i tehnički uslovi za izvođenje radova sa predmerom i predračunom.

Lokacija projektovanog objekta (adresa ili relacija):

Adresa:

Polje

Mjesto:

Polje

Opština:

Bar

Država:

Crna Gora

Naziv i adresa investitora objekta:

"FEMIC CO" doo, Polje bb, Bar

Naziv i adresa preduzeća koje je uradilo projekat:

„WOLF ENGINEERING“ D.O.O.

Ul. Manastirska br. 39, Herceg Novi

Godina izrade projekta:

2014

Uloga u izradi projekta:

Projektant

 

Referenca 11

Tačan (potpun) naziv projekta sa kratkim opisom dijela projekta u čijoj izradi sam učestvovao:

GRAVNI PROJEKAT FAZE KONSTRUKCIJE ZA OBJEKAT NA KRUŽNOM TOKU – FONTANA NA RASKRSNICI ulica Mediteranska, 22. Novembar i Južni bulevar Opštine Budva.

Aktivnosti: Prikupljanje dokumentacije, podloga i izrada projekta. Usvajanje konstruktivnog sistema i tehnologije izgradnje objekta. Analiza postojećih geotehničkih uslova, predlog daljih inženjersko-geoloških istraživanja. Analiza stabilnosti iskopa: metodologija proračuna i kriterijumi, usvajanje fizičko-mehaničkih parametara u modelu materijala i naponsko-deformacijska analiza usvojenog rešenja. Priprema grafičke i tekstualne dokumentacije sa detaljnim proračunom konstrukcije. Tehnologija i tehnički uslovi za izvođenje radova sa predmerom i predračunom.

Lokacija projektovanog objekta (adresa ili relacija):

Adresa:

Mediteranska, 22. Novembar i Južni bulevar

Mjesto:

Budva

Opština:

Budva

Država:

Crna Gora

Naziv i adresa investitora objekta :

Opština Budva

Naziv i adresa preduzeća koje je uradilo projekat:

„WOLF ENGINEERING“ D.O.O.

Ul. Manastirska br. 39, Herceg Novi

Godina izrade projekta:

2014

Uloga u izradi projekta:

Projektant

 

Referenca 12

Tačan (potpun) naziv projekta sa kratkim opisom dijela projekta u čijoj izradi sam učestvovao:

GLAVNI PROJEKAT ZA IZGRADNJU HOTELA DEL MEDIO 4* spratnosti 2Po+Pkr.+8, na dijelu urbanističke parcele broj 1222, zona A, podzona A3, blok 2, koji se sastoji od kat. parcela br. 1997/1, 1996/3, 1996/4 i 1998/11, KO Sutomore, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Sutomore – centar“, Opština Bar

Aktivnosti: Prikuplanje opšte dokumentacije i podloge za projektovanje. Izrada projekta građevinske konstrukcije, usvajanje konstruktivnog sistema, analiza postojećih geotehničkih uslova, predlog daljih inženjersko-geoloških istraživanja. Priprema grafičke dokumentacije sa detaljnim proračunom konstrukcije. Tehnologija i tehnički uslovi za izvođenje radova sa predmerom i predračunom.

Lokacija projektovanog objekta (adresa ili relacija):

Adresa:

Sutomore

Mjesto:

Sutomore

Opština:

Bar

Država:

Crna Gora

Naziv i adresa investitora objekta:

Vladimir Sekulović

Naziv i adresa preduzeća koje je uradilo projekat:

„WOLF ENGINEERING“ D.O.O.

Ul. Manastirska br. 39, Herceg Novi

Godina izrade projekta:

2013

Uloga u izradi projekta:

Projektant

 

Referenca 13

Tačan (potpun) naziv projekta sa kratkim opisom dijela projekta u čijoj izradi sam učestvovao:

GLAVNI PROJEKAT ZAŠTITE TEMELJNE JAME BUŠENIM AB ŠIPOVIMA Ø400mm na rastojanju λ=100 cm, za potrebe osiguranje iskopa prilikom izgranje Hotela Del Medio 4* spratnosti 2Po+Pkr.+8, na dijelu urbanističke parcele broj 1222, zona A, podzona A3, blok 2, koji se sastoji od kat. parcela br. 1997/1, 1996/3, 1996/4 i 1998/11, KO Sutomore, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Sutomore – centar“, Opština Bar

Aktivnosti: Prikupljanje dokumentacije, podloga i izrada projekta. Analiza postojećih geotehničkih uslova, predlog daljih inženjersko-geoloških istraživanja. Analiza stabilnosti kosina iskopa: metodologija proračuna i kriterijumi, usvajanje fizičko-mehaničkih parametara u modelu materijala i naponsko-deformacijska analiza usvojenog rešenja. Priprema grafičke dokumentacije sa detaljnim proračunom konstrukcije. Tehnologija i tehnički uslovi za izvođenje radova sa predmerom i predračunom.

Lokacija projektovanog objekta (adresa ili relacija):

Adresa:

Sutomore

Mjesto:

Sutomore

Opština:

Bar

Država:

Crna Gora

Naziv i adresa investitora objekta :

Vladimir Sekulović

Naziv i adresa preduzeća koje je uradilo projekat:

„WOLF ENGINEERING“ D.O.O.

Ul. Manastirska br. 39, Herceg Novi

Godina izrade projekta:

2013

Uloga u izradi projekta:

Projektant

 

2.     izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje i sl.

Referenca 1

Tačan (potpun) naziv projekta sa kratkim opisom dijela projekta u čijoj izradi sam učestvovao:

IZVOĐENJE GRAĐEVINSKO – ZANATSKIH RADOVA NA HOTELU SUTOMORE 4*, na etažama Sut.+Pr.+2, K.O. Sutomore, DUP “Sutomore-centar“, BLOK 1, UP 43, koja se sastoji od dijelova  kat.parc. br. 1983/1, 1983/2 i 1983/3, Sutomore, Opština Bar

Aktivnosti: Definisanje tehnologije građenja i rješavanje problema u izvođenju radova, izvođenje građevinsko-zanatskih radova u skladu sa dostavljenom tehničkom dokumentacijom. Provjera kvaliteta ugrađenog materijala. Davanje uputstva za rad na gradilište, nadgledanje radnika i obezbjeđivanje sigurnosti i zaštite na radu. Podnošenje izveštaja o gradnji (građevinska knjiga, građevinski dnevnik i sl.)

Lokacija projektovanog objekta (adresa ili relacija):

Adresa:

Sutomore

Mjesto:

Sutomore

Opština:

Bar

Država:

Crna Gora

Naziv i adresa investitora objekta:

MILOŠ STOJANOVIĆ I DR.

Naziv i adresa preduzeća koje je izvodilo projekat:

„WOLF ENGINEERING“ D.O.O.

Ul. Manastirska br. 39, Herceg Novi

Godina izrade projekta:

2015

Uloga:

Član tima odgovornog izvođača radova

 

Referenca 2

Tačan (potpun) naziv projekta sa kratkim opisom dijela projekta u čijoj izradi sam učestvovao:

IZVOĐENJE GRAĐEVINSKOZANATSKIH RADOVA NA HOTELU DEL MEDIO 4* spratnosti 2Po+Pkr.+8, na dijelu urbanističke parcele broj 1222, zona A, podzona A3, blok 2, koji se sastoji od kat. parcela br. 1997/1, 1996/3, 1996/4 i 1998/11, KO Sutomore, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Sutomore – centar“, Opština Bar

Aktivnosti: Definisanje tehnologije građenja i rješavanje problema u izvođenju radova, izvođenje građevinsko-zanatskih radova u skladu sa dostavljenom tehničkom dokumentacijom. Provjera kvaliteta ugrađenog materijala. Davanje uputstva za rad na gradilište, nadgledanje radnika i obezbjeđivanje sigurnosti i zaštite na radu. Podnošenje izveštaja o gradnji (građevinska knjiga, građevinski dnevnik i sl.)

Lokacija projektovanog objekta (adresa ili relacija):

Adresa:

Sutomore

Mjesto:

Sutomore

Opština:

Bar

Država:

Crna Gora

Naziv i adresa investitora objekta:

Vladimir Sekulović

Naziv i adresa preduzeća koje je izvodilo projekat:

„WOLF ENGINEERING“ D.O.O.

Ul. Manastirska br. 39, Herceg Novi

Godina izrade projekta:

2014

Uloga:

Član tima odgovornog izvođača radova

 

Referenca 3

Tačan (potpun) naziv projekta sa kratkim opisom dijela projekta u čijoj izradi sam učestvovao:

REKONSTRUKCIJA PORODIČNE STAMBENE ZGRADE spratnosti P+2+Pk, na većem dijelu UP 147, koju čini katastarska parcela br. 552 K.O. Đenovići, DUP „Đenovići“, Opština Herceg Novi

Aktivnosti: Definisanje tehnologije građenja i rješavanje problema u izvođenju radova, izvođenje radova u skladu sa dostavljenom tehničkom dokumentacijom. Provjera i dokazivanje sigurnosti i stabilnosti objekta. Davanje uputstva za rad na gradilište, nadgledanje radnika i obezbjeđivanje sigurnosti i zaštite na radu. Podnošenje izveštaja o gradnji (građevinska knjiga, građevinski dnevnik i sl.)

Lokacija projektovanog objekta (adresa ili relacija):

Adresa:

Đenovići

Mjesto:

Đenovići

Opština:

Herceg Novi

Država:

Crna Gora

Naziv i adresa investitora objekta:

Stević Branislav i Babović Aleksandar, Herceg Novi

Naziv i adresa preduzeća koje je izvodilo projekat:

„WOLF ENGINEERING“ D.O.O.

Ul. Manastirska br. 39, Herceg Novi

Godina izrade projekta:

2013

Uloga:

Član tima odgovornog izvođača radova

 

Referenca 4

Tačan (potpun) naziv projekta sa kratkim opisom dijela projekta u čijoj izradi sam učestvovao:

REKONSTRUKCIJA PORODIČNOG-STAMBENOG OBJEKTA u granicama postojećeg stanja, lokacija: UP 332, kat.parc. br. 371/3 i br. 371/4, K.O. Đenovići, Opština Herceg Novi

Aktivnosti: Definisanje tehnologije građenja i rješavanje problema u izvođenju radova, izvođenje radova u skladu sa dostavljenom tehničkom dokumentacijom. Provjera i dokazivanje sigurnosti i stabilnosti objekta. Davanje uputstva za rad na gradilište, nadgledanje radnika i obezbjeđivanje sigurnosti i zaštite na radu. Podnošenje izveštaja o gradnji (građevinska knjiga, građevinski dnevnik i sl.)

Lokacija projektovanog objekta (adresa ili relacija):

Adresa:

Đenovići

Mjesto:

Đenovići

Opština:

Herceg Novi

Država:

Crna Gora

Naziv i adresa investitora objekta:

Aniskin Mikhail, Herceg Novi

Naziv i adresa preduzeća koje je izvodilo projekat:

„WOLF ENGINEERING“ D.O.O.

Ul. Manastirska br. 39, Herceg Novi

Godina izrade projekta:

2013

Uloga:

Član tima odgovornog izvođača radova

 

 

 

 

Referenca 5

Tačan (potpun) naziv projekta sa kratkim opisom dijela projekta u čijoj izradi sam učestvovao:

IZGRADNJU STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA spratnosti S+P+1+Pk, na urbanističkoj parceli br. 38, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana »Đenovići«, u Herceg Novom.

Aktivnosti: Definisanje tehnologije građenja i rješavanje problema u izvođenju radova, izvođenje radova u skladu sa dostavljenom tehničkom dokumentacijom. Provjera i dokazivanje sigurnosti i stabilnosti objekta. Davanje uputstva za rad na gradilište, nadgledanje radnika i obezbjeđivanje sigurnosti i zaštite na radu. Podnošenje izveštaja o gradnji (građevinska knjiga, građevinski dnevnik i sl.)

Lokacija projektovanog objekta (adresa ili relacija):

Adresa:

Đenovići

Mjesto:

Đenovići

Opština:

Herceg Novi

Država:

Crna Gora

Naziv i adresa investitora objekta:

Cherkasov Gennady, Herceg Novi

Naziv i adresa preduzeća koje je izvodilo projekat:

„WOLF ENGINEERING“ D.O.O.

Ul. Manastirska br. 39, Herceg Novi

Godina izrade projekta:

2013

Uloga:

Član tima odgovornog izvođača radova

 

3.     Stručni i PROJEKTANTSKI NADZOR

Referenca 1

Tačan (potpun) naziv projekta sa kratkim opisom dijela projekta u čijoj izradi sam učestvovao:

PROJEKTANTSKI I STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM HOTELA SUTOMORE 4*, SPRATNOSTI SUT.+PR.+6, SUTOMORE, OPŠTINA BAR.

Aktivnosti: Nadzor nad izvođenjem grubih građevinskih radova i građevinsko – zanatskih radova, pregled dostavljene tehničke dokumentacije, izveštaj o ispitivanju materijala, sertifikati o usaglašenosti upotrebljenih materijala i opreme, zapažanja i primjedbe projektanta, kontrola ugrađene armature, kontrola građevinskog dnevnika i građevinske knjige sa dokaznicama.

Lokacija projektovanog objekta (adresa ili relacija):

Adresa:

Sutomore

Mjesto:

Sutomore

Opština:

Bar

Država:

Crna Gora

Naziv i adresa investitora objekta:

Miloš Stojanović i dr.

Naziv i adresa preduzeća koje je uradilo projekat:

„WOLF ENGINEERING“ D.O.O.

Ul. Manastirska br. 39, Herceg Novi

„Art Build“ D.O.O.

Ul. Bulevar revolucije 11, Podgorica

Godina izrade projekta:

2015

Uloga:

Član službe projektantskog i stručnog nadzora

 

Referenca 2

Tačan (potpun) naziv projekta sa kratkim opisom dijela projekta u čijoj izradi sam učestvovao:

STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA SPRATNOSTI GARAŽA+SUT.+PR.+5, UP BR. 81.1;  BLOK 81A, KO BEČIĆI, DUP BEČIĆI, OPŠTINA BUDVA

Aktivnosti: Analiza postojećih geotehničkih uslova, predlog daljih inženjersko-geoloških istraživanja. Nadzor nad izvođenjem grubih građevinskih radova i građevinsko – zanatskih radova, pregled dostavljene tehničke dokumentacije, izveštaj o ispitivanju materijala, sertifikati o usaglašenosti upotrebljenih materijala i opreme, zapažanja i primjedbe projektanta, kontrola ugrađene armature, kontrola građevinskog dnevnika i građevinske knjige sa dokaznicama.

Lokacija projektovanog objekta (adresa ili relacija):

Adresa:

Bečići

Mjesto:

Bečići

Opština:

Budva

Država:

Crna Gora

Naziv i adresa investitora objekta:

VLADIMIR LEKIĆ I MIOMIR LEKIĆ

Naziv i adresa preduzeća koje  vrši nadzor:

„WOLF ENGINEERING“ D.O.O.

Ul. Manastirska br. 39, Herceg Novi

„Art Build“ D.O.O.

Ul. Bulevar revolucije 11, Podgorica

Godina izrade:

2015

Uloga:

Član službe stručnog nadzora

 

Referenca 3

Tačan (potpun) naziv projekta sa kratkim opisom dijela projekta u čijoj izradi sam učestvovao:

PROJEKTANTSKI I STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM HOTELA DEL MEDIO 4* SPRATNOSTI 2PO+PKR.+8, SUTOMORE, OPŠTINA BAR.

Aktivnosti: Nadzor nad izvođenjem grubih građevinskih radova i građevinsko – zanatskih radova, pregled dostavljene tehničke dokumentacije, izveštaj o ispitivanju materijala, sertifikati o usaglašenosti upotrebljenih materijala i opreme, zapažanja i primjedbe projektanta, kontrola ugrađene armature, kontrola građevinskog dnevnika i građevinske knjige sa dokaznicama.

Lokacija projektovanog objekta (adresa ili relacija):

Adresa:

Sutomore

Mjesto:

Sutomore

Opština:

Bar

Država:

Crna Gora

Naziv i adresa investitora objekta:

Vladimir Sekulović

Naziv i adresa preduzeća koje je uradilo projekat:

„WOLF ENGINEERING“ D.O.O.

Ul. Manastirska br. 39, Herceg Novi

„Art Build“ D.O.O.

Ul. Bulevar revolucije 11, Podgorica

Godina izrade projekta:

2014

Uloga:

Član službe projektantskog i stručnog nadzora